Filoptoho top
bottom.png
ploigisih3
bottom.png

Ἡ προτροπή τοῦ Κυρίου: "ἕκαστος καθώς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μή ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός" (Β΄ Κορ. θ΄, 7), ἀποτελεῖ τήν προμετωπίδα στήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας ὑπέρ τῶν πασχόντων συνανθρώπων τῆς εὐλογημένης Ἐνορίας μας.

Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο (Ε.Φ.Τ.) μας ἐπιτελεῖ ἀθορύβως πολυσχιδές ἔργο, ἔχοντας ὑπ' ὄψιν τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: "ὁ ἐλεῶν πτωχόν Θεῷ δανείζει" (Λόγος ΙΔ΄, Περί Φιλοπτωχίας), προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας πού ἀδυνατοῦν νά ἀντεπεξέλθουν σέ στοιχειώδεις ἀνάγκες τῆς σύγχρονης ζωῆς.

Ἔτσι, ἡ παρουσία τοῦ Ε.Φ.Τ. φθάνει ὡς τό κρεβάτι τοῦ πόνου, στό κελί τῆς φυλακῆς, στό ὑπόγειο ἐνδιαίτημα τοῦ ἀστέγου, στό παγκάκι τοῦ πάρκου κ.ἀ.

Ἡ βοήθεια αὐτή εἶναι δυνατή στό βαθμό πού τό ἐπιτρέπουν τά ἔσοδά του, ἐνῶ κανένας φορέας δέν ἐπιδοτεῖ, οὔτε στό ἐλάχιστο, τό ἔργο αὐτό.

Μέ τά λίγα χρήματα πού συγκεντρώνονται ἀπό τίς πενιχρές προσφορές τῶν πιστῶν, πραγματοποιοῦνται οἱ κάτωθι φιλανθρωπίες:

1. Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους παρέχεται σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας τακτικό ἤ ἔκτακτο οἰκονομικό βοήθημα.

2. Ἐξοφλοῦνται οἱ λογαριασμοί τῶν διαφόρων Δημοσίων Ἐπιχειρήσεων Κοινῆς  Ὠφελείας, ὅπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ., ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

3. Κατά τή χειμερινή περίοδο τροφοδοτοῦμε μέ πετρέλαιο οἰκογένειες, κυρίως πολυτέκνων ἤ ἀνέργων.

4. Καταβάλλουμε τό μηνιαῖο μίσθωμα (ἐνοίκιο) πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ἀνέργων καί χαμηλομίσθων ἤ χαμηλοσυνταξιούχων ἀδελφῶν μας.

5. Ἐνισχύουμε οἰκονομικά διάφορα Εὐαγῆ Ἱδρύματα, κυρίως τῆς περιοχῆς μας.

6. Κατά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐνισχύουμε μέ ἔκτακτο οἰκονομικό βοήθημα τούς ἀπόρους καί ἀνέργους ἀδελφούς μας, καθώς ἐπίσης καί πολύτεκνες οἰκογένειες, προσφέροντας ἐπιπλέον τρόφιμα ἀπό τήν ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

7. Καταβάλλουμε τά δίδακτρα σέ Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσῶν κ.ἄ. ὀρφανῶν ἤ ἀπόρων μαθητῶν ἤ φοιτητῶν ἤ παιδιῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, καθώς ἐπίσης ἀναλαμβάνουμε καί τήν ἀγορά τῶν βιβλίων τους.

8. Ἀναλαμβάνουμε τά ἔξοδα γιά τήν ἀποφυλάκιση κρατουμένων ἀδελφῶν μας.

9. Συντρέχουμε οἰκονομικά στήν ἰατρική περίθαλψη ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, εἴτε καταβάλλοντας τά νοσήλεια εἴτε ἀγοράζοντας τά ἀπαραίτητα, γιά τήν ἀποθεραπεία τους, φάρμακα.

10. Συμμετέχουμε σέ εἰδικά προγράμματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως εἶναι ἡ ἐπιδότηση τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, γιά τήν ἀπόκτηση τρίτου τέκνου, καί ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας σέ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου.

11. Λίαν σημαντική καί ἀξιόλογη φιλανθρωπική προσφορά τοῦ Ε.Φ.Τ. ἀποτελεῖ ἡ λειτουργία ἀπό τό 2009, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Προκοπίου, Τράπεζας Αἵματος, πρός κάλυψη τῶν συνεχῶς αὐξανομένων ἀναγκῶν πολλῶν ἐκ τῶν συνανθρώπων μας μέ αἷμα, οἱ ὁποῖοι εἴτε λόγῳ ἐγχειρήσεως ἤ ἀτυχήματος ἔχουν ἀνάγκη μετάγγισης.

Τά ἀποτελέσματα τῆς προσπαθείας αὐτῆς εἶναι ἐνθαρρυντικά, καθόσον παρατηρεῖται ἀνοδική πρόοδος στή συγκέντρωση μονάδων αἵματος.

Συγκεκριμένα, τό ἔτος 2009 συγκεντρώθηκαν 47 μονάδες, τό ἔτος 2010 51 μονάδες, τό ἔτος 2011 85 μονάδες, τό ἔτος 2012 100 μονάδες καί τό ἔτος 2013 103 μονάδες. Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀντλοῦμε δύναμη, γιά νά συνεχίσουμε τή θεάρεστη αὐτή προσπάθεια.

12. Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 17042011, τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια λειτουργίας τοῦ Κέντρου Διανομῆς Ἐνδυμάτων (Κ.Δ.Ε.).

Πρόκειται γιά τή δημιουργία εἰδικοῦ χώρου, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀδραμυττίου 18, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ μας ναοῦ, στόν ὁποῖο τοποθετήθηκε κατάλληλος ἐξοπλισμός (ράφια καί στάντ ἐνδυμάτων) γιά τήν δωρεάν διανομή παιδικοῦ, γυναικείου καί ἀνδρικοῦ ρουχισμοῦ σέ ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. Ὁ πρός διάθεση ρουχισμός προσφέρεται ὑπό τῶν πιστῶν σέ ἄριστη ἤ ἐλαφρῶς μεταχειρισμένη κατάσταση.

Ὁ ἀνωτέρω χῶρος λειτουργεῖ μέ πρόγραμμα ἐθελοντικῆς διακονίας κυριῶν καί διέπεται ἀπό Κανονισμό Ἐσωτερικῆς Λειτουργίας.

13. Ἐπιπλέον, δημιουργήθηκε καί λειτουργεῖ χῶρος συγκεντρώσεως καί δωρεάν διανομῆς τροφίμων σέ ἀπόρους συνανθρώπους μας, μέ τήν ἐπωνυμία "Ἐνοριακό Κελάρι Ἀγάπης", ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τήν Ἐπισκοπικήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν.

Συγκεκριμένα, κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, διαμορφώθηκε καταλλήλως μία αἴθουσα, ἡ ὁποία παραχωρήθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο στήν Δ.Ε. τοῦ Ε.Φ.Τ., πρός ὑλοποίηση τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ. Τά πρός διάθεση τρόφιμα προέρχονται ἀπό ἀγορά τῆς Δ.Ε. τοῦ Ε.Φ.Τ., ὡς καί προσφορές ἐπιχειρήσεων, καταστημάτων καί ἰδιωτῶν.

Τέλος, τό "Ἐνοριακό Κελάρι Ἀγάπης", πού λειτουργεῖ μέ πρόγραμμα ἐθελοντικῆς διακονίας κυριῶν καί διέπεται ἀπό Κανονισμό Ἐσωτερικῆς Λειτουργίας, εὐελπιστεῖ ὅτι θά προσφέρει, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ἀγαθά, πρός κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί κατά τίς ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο κ.ἄ.

Πρόεδρος Δ.Ε. Ε.Φ.Τ.: Πρωτ. π. Δημήτριος Κατζιγκᾶς

Μέλη: κ. Μαρία Γαλνούση

     κ. Σοφία Καπετανοπούλου

     κ. Σεβαστή Καρανίδου

     κ. Ἀνθούλα Σελεβοῦ

     κ. Βασιλική Σοφιανίδου

     κ. Φώτιος Σαββόπουλος

footer

  • Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

    Τιμοθέου, Ευσταθίου επισκόπου Αντιοχείας
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 14 επισκέπτες και κανένα μέλος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ