Filoptoho top
bottom.png
ploigisih3
bottom.png

eirmos 1

Ἀκαδημία Μουσικῆς Εἱρμὸς, στὸ πλαίσιο ὑλοποίησης τοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος «Διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς καὶ Δημοτικῆς Μουσικῆς σὲ μαθητὲς τῆς Α/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης», συστήνει Νεανικὴ καὶ Παιδικὴ Χορῳδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Πρόκειται γιὰ ἕνα Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ἐξελίσσεται στὴ Θεσσαλονίκη καὶ λειτουργεῖ γιὰ τρίτη χρονιὰ, ἐνῶ δραστηριοποιεῖται σὲ ἕξι περιοχὲς τῆς πόλης.

Ἡ δημιουργία τῆς Νεανικῆς καὶ Παιδικῆς Βυζαντινῆς Χορῳδίας πρόκειται νὰ ὠφελήσει γνωσιολογικὰ καὶ πνευματικὰ τὰ παιδιὰ τῆς πόλης καὶ νὰ συμβάλει στὴν ἀνάδειξη καὶ προαγωγὴ τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παραδόσεώς μας, μὲ βάση τὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση, τὴν ἱστορικὴ ἐξακρίβωση καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ προέκταση στὴν Δημοτικὴ Μουσικὴ.

Ἡ ἐν λόγῳ Χορῳδία, ἰδιαίτερα στὶς ἡλικίες ποὺ ἀπευθύνεται ἡ Ἀκαδημία Μουσικῆς Εἱρμὸς (από 6 ἐτῶν), ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὴ καὶ πανελλήνια πρωτοπορία καὶ μοναδικότητα. Δηλαδὴ, οἱ σπουδαστὲς τῆς Ἀκαδημίας μας καὶ συμμετέχοντες χορῳδοί μας πρωτοποροῦν!

Χάρη στὴν πρωτότυπη διδασκαλία ποὺ ἐφαρμόζεται, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς καὶ τῆς παιδαγωγικῆς τῆς μουσικῆς, ἀκολουθῶντας παράλληλα τὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδας μας, οἱ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες καὶ οἱ διδακτικὲς ἐνότητες κατανέμονται σὲ διάφορα ἐπίπεδα, μέσω τῶν ὁποίων οἱ μαθητὲς διδάσκονται νὰ ἑρμηνεύουν τὴ μουσικὴ ὅπως τὰ βρέφη τὴ μητρικὴ γλῶσσα. Παράλληλα, μαθαίνουν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν Παραδοσιακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ, ἕνα ξεχωριστὸ μουσικὸ σύστημα, οἱ ρίζες τοῦ ὁποίου βρίσκονται στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα.

Μέσω αὐτῆς τῆς πολυεπίπεδης διδασκαλίας ἡ Μουσικὴ γίνεται βίωμα στὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ τοῦ παιδιοῦ καὶ ζεῖ μέσα του. Συνεπῶς, μεγαλώνοντας ὁ μαθητὴς κατέχει ἰσχυρὰ τὴ Μουσικὴ, καὶ δὴ τὴν Παραδοσιακὴ καὶ κυρίως τὴ λόγια ἐκφρασή της, τὴν Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ.

Οἱ μαθητὲς τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς Εἱρμὸς διδάσκονται τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν ὀμορφότερη ἔκφανσή της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βελτιώνονται στὴν ἔκφραση, τὴν ἄρθρωση, τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν ὀρθοφωνία, ζητήματα ποὺ τοὺς εἶναι χρήσιμα καὶ στὸ σχολεῖο. Επιπλέον, τὰ παιδιά μας μέσω τῆς συστηματικῆς ἐνασχόλησής τους καὶ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἐνισχύουν τὴν προσωπικὴ, τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐκπαιδευτική τους ἀνάπτυξη καὶ ἰσχυροποιοῦνται ὡς ἄνθρωποι στὴν πιὸ σημαντικὴ χρονικὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς τους, καθῶς δημιουργοῦν χαρακτῆρα καὶ ἀποκτοῦν προσωπικότητα τῶρα!

Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἀκολουθήσουν ὅλοι οἱ ἀπόφοιτοί μας «ἐπαγγελματικὰ», στὸ μέλλον, τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἢ τὸ Παραδοσιακὸ Τραγοῦδι, μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὰ τελούμενα τῆς Ἐκκλησίας πιὸ ἐνεργὰ, νὰ γνωρίσουν τὴν ὑμνολογία, τὴν τυπικὴ διάταξη, τὴ Λατρεία γενικότερα. Μποροῦν νὰ γνωρίσουν τοὺς ἤχους, τὰ βήματα καὶ τὶς μελῳδίες τοῦ Τόπου μας.

Οἱ ἀπόφοιτοί μας ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ λάβουν Πτυχίο ἢ καὶ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸ Κράτος, μὲ ὅλα τὰ ὀφέλη ποὺ προσφέρει ἕνα Πτυχίο ἢ Δίπλωμα Μουσικῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ τμήματά μας εἶναι εὐπρόσδεκτοι μαθητὲς καὶ μαθήτριες Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, ἀγόρια καὶ κορίτσια!

Στὰ τμήματα τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς Εἱρμὸς συνδυάζονται ἡ γνώση καὶ ἡ διασκέδαση μὲ τὴ χρήση ψηφιακῶν μέσων καὶ τὴ συγκρότηση βιωματικῶν ἐργαστηρίων· γνωσιολογικὰ παιχνίδια καὶ ἀσκήσεις μὲ τὴν τεχνολογία καὶ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες.

Μέσω τῆς συμμετοχῆς στὸ Ἐρευνητικὸ Πρόγραμμα καὶ στὴ Νεανικὴ καὶ Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορῳδία Εἱρμὸς, παρουσιάζεται ἡ εὐκαιρία ἐκμάθησης τῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, τῆς ἐπικοινωνίας καὶ κοινωνικοποίησης τῶν παιδιῶν, τῆς ὁμαδικότητας, τῆς ψυχαγωγίας, τῆς διασκέδασης καὶ τῆς δημιουργικότητας, ἀπέναντι σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀτομικισμὸ, ἐγωκεντρισμὸ, ἀποξένωση…

Οἱ ἐγγραφὲς γιὰ τὴν Χορῳδία τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς ἔχουν ξεκινήσει και γίνονται δεκτοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο (μετὰ ἀπὸ ἀκρόαση), τὴν Α’ Δημοτικοῦ ἕως καὶ Γ’ Γυμνασίου.

Ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος τοῦ Προγράμματος εἶναι ὁ Σπυρίδων Ἀσπιώτης, ἐκπαιδευτικὸς Μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης, Μουσικοπαιδαγωγὸς, διδάσκων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.

Μὲ τὴ δική μας Ἐπιστημονικὴ Παιδαγωγικὴ Μέθοδο ἐπιτυγχάνεται ἡ Ἐκμαίευση τῆς γνώσης μέσω τῆς χαρᾶς._

footer

  • Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

    Καθαρά Δευτέρα,
    Αρχίππου, Απφίας και Φιλήμονος, Φιλοθέης της Αθηναίας
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ