Filoptoho top
bottom.png
ploigisih3
bottom.png

Στήν ὑμνογραφία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἡ Ἐκκλησία μας ἀξιοποιεῖ μίαν εἰκόνα ἀπό τόν φυσικό κόσμο, γεμάτη ὑπερβάλλουσα ἀγάπη καί στοργή, γιά νά μᾶς μεταδώσει τό μεγαλεῖο τοῦ Θείου Πάθους: "Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς". Ὁ ἱερός ὑμνῳδός παραβάλλει τή θυσία τοῦ Κυρίου μας μέ ἐκείνη τοῦ πελεκάνου, ὁ ὁποῖος τρυπᾶ μέ τό ράμφος τό ἴδιο του τό στῆθος, γιά νά ἐνσταλάξει, στή συνέχεια, τό αἷμα του στό στόμα τῶν νεοσσῶν του καί νά τούς κρατήσει στή ζωή. Κατά παρόμοιο τρόπο καί μέ τήν ἄφραστη φιλανθρωπία Του, ὁ ποιήσας "ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων", συγκαταβαίνει, ὥστε ἀπό τήν τετρωμένη Του πλευρά νά ρεύσει "ὑπέρ ἡμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον" τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, προσφέροντας τό Ἄχραντο καί Ζωήρυτο Αἷμα Του γιά τή θεραπεία τῶν ἀνθρώπων.
Μέ τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία δίνεται ἡ δυνατότητα στό σημερινό πιστό νά μιμηθεῖ ἔμπρακτα, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος πρῶτος προσέφερε τό αἷμα Του γιά τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλων μας. Σέ ἕναν κόσμο ὑπερπερισσείας καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά πνευματικῆς καί κυριολεκτικῆς ἀναιμίας, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι μετάγγιση καί μετάδοση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί τό αἷμα ἡ ζωοδότις καί ζωογόνος ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης.
Τό αἷμα, κύριο λειτουργικό συστατικό τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, μέ τήν ὁποία συνυφασμένο μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Δημιουργό Θεό, δέν παρασκευάζεται οὔτε πίπτει ἐξ οὐρανοῦ, ἀλλά μόνο προσφέρεται ἀπό ἄνθρωπο πρός τόν συνάνθρωπό του. Ἐξαρτᾶται ἁπλῶς ἀπό τή θέληση τοῦ καθενός νά στρέψει τό βλέμμα του στόν διπλανό του καί νά γίνει μιμητής τοῦ Κυρίου, "τῷ ἰδίῳ Αὐτοῦ αἵματι", Λυτρωτῆ καί Σωτήρα μας. Eἴτε σέ περιπτώσεις ἀτυχημάτων καί παροδικῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων εἴτε σέ χρόνια νοσήματα ἡ αἱμοδοσία ἀποτελεῖ καθημερινή ἀνάγκη γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας καί τή σωτηρία τῆς ζωῆς. Λόγῳ ἀδυναμίας ἡ καρδιά μας συχνά σκληρύνεται καί στεκόμαστε μέ ψυχρότητα στήν ἀγωνία τοῦ διπλανοῦ μας. Ὅταν, ὅμως, πρόκειται γιά δικό μας ἄνθρωπο, τότε συνειδητοποιοῦμε τό ἔλλειμμά μας. Στό κάλεσμα αὐτό τῆς ἀγάπης, πού διακρατεῖ καί διέπει τήν ἴδια τή ζωή καί συνδέει τίς ψυχές ἀκατάλυτα, ἡ ἔμπρακτη μέριμνα πρός τούς ἀδελφούς μας συνιστᾶ ἀδιάψευστο κριτήριο ἀλήθειας καί γνησιότητας τῆς Πίστεως κατά τό πρότυπο καί τήν παρακαταθήκη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος στήν ἐντέλεια τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας κατέστη τό ὑπόδειγμα γιά τόν ἄνθρωπο.
Ὁ κάθε πιστός δέχεται τήν ἐμπειρία αὐτῆς τῆς θεοπαρόχου εὐεργεσίας τήν ἱερή στιγμή τῆς Μεταλήψεως κατά τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅταν ὁ οἶνος τῆς σωτηρίας καί τό πανακήρατον Αἷμα τοῦ Κυρίου μας κοινωνεῖται καί διοχετεύεται "εἰς πάντας ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς καρδίαν" καί μεταγγίζεται στίς φλέβες τῶν πιστῶν, καταλύοντας ἔτσι κάθε διαχωριστικό δεσμό αἵματος, "ἵνα πάντες ἕν ὦσι" "ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ".
Ἀπό ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον μας καλούμαστε, λοιπόν, καί ἐμεῖς, ἐφόσον ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας μας τό ἐπιτρέπει, νά δώσουμε λίγο ἀπό τό αἷμα μας καί νά προσφέρουμε τό ἀνεκτίμητο αὐτό ἀγαθό, καθώς μέ μία φιάλη αἵματος μπορεῖ νά σωθεῖ ἕνας συνάνθρωπός μας. Ἄν, μάλιστα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, σέ βαθμό πού νά θυσιάζουμε γιά τούς ἀδελφούς μας ἀκόμα καί τήν ἴδια μας τή ζωή, τότε κατανοοῦμε τήν ὑψίστη σημασία τῆς αἱμοδοσίας ὡς πράξεως ἀγάπης.
Ἄς δείξουμε, ἑπομένως, ὅλοι μας περισσότερη ἐπιμέλεια, εὐαισθησία καί προθυμία ἀπέναντι σέ αὐτό τό τόσο ἁπλό ἔργο ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, ἀλλά μεγάλης ζωτικῆς καί εὐεργετικῆς συμπεριφορᾶς. Ἄς ἐντάξουμε τήν αἱμοδοσία στό πρόγραμμα τῆς ζωῆς μας, ἐνθυμούμενοι καί τήν προτροπή τοῦ Εὐαγγελιστῆ τῆς ἀγάπης: "Τεκνία, μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ ἀλλά ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ".
Ἔχοντας ὑπ' ὄψιν τά ἀνωτέρω, ἡ Δ.Ε. τοῦ Ε.Φ.Τ., ἀπό τοῦ ἔτους 2009, συνέστησε Τράπεζα Αἵματος καί κατ’ ἔτος, τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, διενεργεῖ στήν κατακόμβη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐθελοντική Αἱμοδοσία, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου Αἱμοδοσίας τῶν Νοσοκομείων "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" καί "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ" Θεσσαλονίκης.
Κατά τά ἔτη 2009 ἕως καί 2013 ὁ ἀπολογισμός τῆς Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας ἔχει ὡς ἑξῆς:
2009: 47 μονάδες
2010: 51 μονάδες
2011: 85 μονάδες
2012: 100 μονάδες καί
2013: 103 μονάδες.
2014: 105 μονάδες.
Εὐχόμαστε πρός ὅλους, ὅσοι συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στήν εὐόδωση τῆς ἀνωτέρω προσπαθείας, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί "τῆς καρδίας ἡμῶν", ὁ ὁποῖος "διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος", νά ἐκχέει πλούσια τά ἐλέη καί τίς εὐεργεσίες Του πρός κάθε ἄνθρωπο καί ἡ Χάρις Του νά κατευθύνει τά διαβήματά μας "πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν".

footer

  • Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

    Λέοντος Κατάνης, Αγάθωνος, Βησσαρίωνος
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 επισκέπτες και κανένα μέλος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ